fredag 5 september 2014

Låt inte myter avgöra ditt val!

BLEKINGE LÄNS TIDNING5 timmar sedan 2014-09-05 Sida 35

Författare: Gustav Nilsson (M) Riksdagsledamot Blekinge
Låter du fakta eller myter avgöra ditt val? Här följer några av oppositionens myter:
 
1) Sysselsättningen i Sverige har minskat Enligt SCB är det över 300 000 fler människor som arbetar i dag än 2006. Sverige har högst sysselsättningsgrad i hela EU. Trots den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet ligger sysselsättningsgraden på samma nivå som 2006. 

2) Utanförskapet har ökat När Alliansen tillträdde 2006 var det drygt 1 000 000 människor som försörjdes av sociala ersättningar eller bidrag. År 2012 var det cirka 800 000. Enligt SCB är nivåerna de senaste tre åren de lägsta sedan mätningarna började göras 1990. 

3) Fler människor har osäkra anställningar och deltidsjobb Enligt Riksdagens utredningstjänst var det 17,5 procent av de anställda på arbetsmarknaden 2006 som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17 procent. Andelen deltidsanställda hade minskat från 24 procent 2006 till 23 procent 2013. 

4) Pensionärerna har fått det sämre ekonomiskt Riksdagens utredningstjänst har undersökt köpkraften hos olika pensionärsgrupper. Ingen grupp har fått minskad köpkraft sedan 2006 när man räknar med både förändringen av pensionerna och sänkningen av skatten. För en garantipensionär har köpkraften ökat mest, 11 procent utöver inflationen. 

5) De rika betalar allt mindre skatt Riksdagens utredningstjänst konstaterar att den femtedel som tjänar mest har ökat sin andel av de sammanlagda skatteinbetalningarna, medan de övriga fyra inkomstgrupperna minskat sin andel av de samlade skatterna under Alliansen. 

6) Antalet utbildningsplatser har minskat Enligt Riksdagens Utredningstjänst är andelen vuxna (18-64 år) som är i studier på högskola, vuxenutbildning eller eftergymnasiala utbildningar större än 2006. Inom högskolan har vi i dag både fler platser och större andel av befolkningen som studerar än 2006. 

7) Fattigdomen har ökat i Sverige Sverige har, tillsammans med Luxemburg, den lägsta andelen materiellt fattiga i EU, en andel som dessutom har minskat under Alliansen. 

8) Alliansen har ödelagt statens finanser Sverige är det enda landet i hela EU som väntas minska sin statsskuld i andel av BNP mellan åren 2006 och 2014, och vi ligger bland de bästa i EU när det gäller starka statsfinanser. 

9) Välfärden har fått krympande resurser under Alliansen En rapport nyligen från Sveriges Kommuner och Landsting bekräftar att välfärden aldrig haft så stora resurser som i dag. Ökningen är över 100 miljarder kronor sedan 2006, vilket är mer än vad som behövts för att möta ökade löner och priser och den demografiska utvecklingen. 

"Jag hoppas att det inte bli en myt som avgör hur du lägger din röst i höstens val."

Gustav Nilsson (M)

tisdag 5 augusti 2014

Vill se egen viltmyndighet

BLEKINGE LÄNS TIDNINGFredag, kl 04:00 2014-08-01 Sida 11 - Sektion: GENERAL - Del: 1

Författare: Johanna Rundgren
RONNEBY Väntetiden för en vapenlicens kan skilja mycket mellan länen. Riksdagsledamöterna Åsa Coenraads och Gustav Nilsson vill samla jaktfrågorna till en enda viltmyndighet. - Det blir för mycket byråkrati nu, säger Gustav Nilsson.
Det märks inte minst på antalet lösta jaktkort.

- Det finns många unga jägare som bor i storstäderna. Då behöver vi kunna hantera det. Till exempel genom att göra det enklare att låna vapen mellan jägare, säger Åsa Coenraads (M), som sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Hon har ingått i Moderaternas jakt- och skyttegrupp med åtta riksdagspolitiker.

- Vi kommer från olika utskott och har kunnat ge olika infallsvinklar, säger Åsa Coenraads.

Långa väntetider

Målet har varit att underlätta för jägare och för skyttar. Gruppen har konstaterat att det är långa väntetider för vapenlicenser. Hur långa beror på var i landet ansökan görs. En viltmyndighet skulle enligt arbetsgruppens förslag, kunna ta över licenshandläggningen från polisen.

- De vapen som används vid brott är för det mesta illegala vapen. Det är inte jaktvapnen som är problemet. Det behöver man skilja på, och avlasta polisen så att de kan ägna sig åt att stoppa de illegala vapnen, säger Gustav Nilsson (M), riksdagsledamot från Blekinge i arbetsmarknadsutskottet, och själv jägare.

I slutrapporten till partiet föreslås en total översyn av vapenlagstiftningen för jakt. Men också andra frågor om viltvård, viltförvaltning och rovdjur har diskuterats under året.

- Frågor om jakt och vapen tycker vi är en nationell angelägenhet. De ska avgöras i Sverige och inte i Bryssel, säger Gustav Nilsson. 

Vargen stakt hotad Han ger vargjakt som ett exempel på en återkommande konflikt mellan beslutsnivåer och intressen. Vargen räknas som en starkt hotad art i Sverige med en stam på 350-400 djur. Krav på skyddsjakt från djurägare som vill värna sina djur på bete, ställs mot direktiv om att skydda arten.

- Om det blir ett beslut om skyddsjakt överklagas det vidare. Vi anser att det finns utrymme för att skjuta fler vargar än det görs i dag, säger Åsa Coenraads.

Jaktkort

■ Antal jaktkort lösta under 2012-2013 (inom parentes 2011-2012) I Blekinge län: 4 931 stycken (4 857) I riket: 302 478 stycken (297 671) Jaktkortet ska kunna visas upp vid jakt och förnyas varje år. Det är ett bevis på att innehavaren är berättigad att jaga i Sverige och har betalt viltvårdsavgiften.Källa: Naturvårdsverket
Bildtext:
- Ett förslag. Moderata riksdagspolitikerna Åsa Coenraads och gustav Nilsson har jobbat fram ett förslag för jakt, skytte och vapen och vill se en egen viltmyndighet.
- Omtvistad. Vargar och vargjakt är en ständigt kontroversiell fråga."Vi anser att det finns utrymme för att skjuta fler vargar än det görs i dag", säger Åsa Coenraads.

Arbetsgivare måste ta sitt ansvar

BLEKINGE LÄNS TIDNINGFredag, kl 04:00 2014-08-01 Sida 31 - Sektion: DIN ÅSIKT - Del: 1

Författare: Gustav Nilsson (M) riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet, Blekinge, Annika Tännström (M) regionråd, västra Götaland
Regeringen har sedan 2006 satsat stort på arbetslinjen. En politik som bygger på att varje individ som kan arbeta, mycket eller lite, ska ges möjligheter att göra detta utifrån sina egna förutsättningar.

Det innebär att man kanske inte kan arbeta heltid beroende på en rad skäl. Funktionsnedsättningar av olika typ kan försvåra eller förhindra människans möjligheter att ha ett "vanligt" heltidsjobb.
Det kan vara fysiska nedsättningar, psykiska eller andra hinder.
Det kan handla om mer eller mindre tillfälliga tillstånd eller livslånga. 

Gemensamt för dessa individer är att det behövs särskilda insatser för att även de ska ha möjlighet att ha ett arbete. Det kan röra sig om hjälp att komma i kontakt med arbetsgivare, bibehållen ekonomisk trygghet under provanställning eller praktik, eller andra former och möjligheter till personligt stöd. Den ene människans behov och förutsättningar är nämligen inte lika den andres. 

Arbetsgivarna måste därför ges hjälp och stöd i olika former. Det kan handla om ekonomiskt stöd för att ges möjligheter att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Det kan även handla om hjälp med hur man kan anpassa arbetsplatsen eller arbetstiderna för att det ska fungera. Denna hjälp finns att få genom bland andra kommunerna och Arbetsförmedlingen. Det finns även många projekt runt om i landet som med hjälp av medel från EU bedriver verksamhet som just syftar till att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. 

Vi vill därför uppmana landets största arbetsgivare att ta sitt ansvar när det gäller detta. Staten, landstingen, regionerna och kommunerna borde kunna arbeta på ett mycket mer strukturerat sätt när det kommer till rekrytering av personal. 

Man måste kunna lyfta blicken och se de människor som inte alltid faller inom den vanliga ramen. Det finns både hjälp och stöd att få och ofta finns kompetensen på närmare håll än vad man tycks tro.
Om vi politiker ska vara trovärdiga när vi försöker driva på privata arbetsgivare att tänka lite extra när de letar arbetskraft, måste vi först och främst se till att offentliga arbetsgivare gör just det. 

"Man måste kunna lyfta blicken och se de människor som inte alltid faller inom den vanliga ramen."
Bildtext:

 - Hjälp och stöd. Det finns de som inte kan arbeta heltid, av olika skäl. Gemensamt för dessa individer är att det behövs särskilda insatser och därför måste också arbetsgivarna ges hjälp och stöd, skriver de två moderaterna.
© Blekinge Läns Tidning

Allt fler har fått heltidsjobb under Alliansens regeringstid

BLEKINGE LÄNS TIDNING2014-07-23, kl 04:00 2014-07-23 Sida 27 - Sektion: DIN ÅSIKT - Del: 1

Författare: Jan Ericson (M) riksdagsledamot, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet, Jessica Polfjärd (M) riksdagsledamot, ordförande arbetsmarknadsutskottet, Gustav nilsson (M) riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet

Ibland hävdas det i samhällsdebatten att andelen tillfälligt anställda och deltidsanställda har ökat kraftigt under Alliansens regeringstid och att arbetsgivarna satt i system att missbruka regelverket för visstidsanställningar.
 
Nu har Riksdagens utredningstjänst, RUT, undersökt saken.
Rapporten från RUT visar att år 2006 var det 17,5 procent av de anställda på arbetsmarknaden som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17 procent.

Utvecklingen är densamma när man jämför kvinnor och män, och det är tydligt att andelen personer med tidsbegränsad anställning inte ökat under Alliansens regeringstid, utan snarare minskat något. 

Rapporten visar också att det finns en större andel anställda med tidsbegränsade anställningar inom offentlig sektor än privat, även om andelen minskat något hos båda sedan 2006. Detta visar att kommunpolitikerna har ett stort ansvar för att se till att erbjuda fasta jobb, och att det privata näringslivet kommit längre.

RUT-rapporten visar också att andelen deltidsanställda minskat från 24 procent 2006 till 23 procent 2013. RUT räknar då alla som arbetar mer än 35 timmar per vecka som heltidsanställda och övriga som deltidsanställda.

Slutsatsen är att vare sig andelen med tidsbegränsade anställningar eller andelen deltidsarbetande har ökat under Alliansen. Tvärtom syns en viss minskning av andelen arbetstagare med sådana anställningar. De flesta av alla de nya jobb, minst 250 000, som skapats under Alliansen har varit fasta heltidsjobb.

© Blekinge Läns Tidning

MP:s radikala vänstersväng

BLEKINGE LÄNS TIDNING2014-07-14, kl 04:00 2014-07-14 Sida 27 - Sektion: DIN ÅSIKT - Del: 1

Författare: Gustav Nilsson (M) Riksdagsledamot, Magnus Gärdebring (M) Förbundsordförande
Svar till Anders Englesson (MP) med flera, ("Den som bryr sig om framtiden ska inte rösta på Moderaterna", BLT den 30 juni).
Att Miljöpartiet gjort en radikal vänstersväng blir väldigt tydligt när man läser deras förslag. Det är lätt att förstå att den forne KPML(r)ledaren i Karlshamn har funnit sig väl tillrätta i detta vänsterparti. Även om Englesson har avsvurit sig de värsta revolutionära avarterna från tiden som stalinist så verkar devisen ändå vara att rasera de strukturer som vårt samhälle är uppbyggt på i dag. Vår framtid och våra miljöutmaningar är alldeles för viktiga för att utsättas för Miljöpartiets flummiga revolutionsromantik!

MP, V och FI kan vara de partier som Stefan Löfven och S ska förhandla med vid ett eventuellt regeringsskifte. Alla tre vill införa sex timmars arbetsdag, vilket innebär 140-280 miljarder i minskade skatteintäkter, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar.

MP vill dessutom betala fullt arbetsföra människor för att ta ledigt från jobbet och vara hemma under ett så kallat friår. Att ett sådant intäktsbortfall påverkar möjligheterna till satsningar på skola, sjukvård och äldrevård är lätt att förstå. 

Att MP vill bekämpa flyget framgår av ett i övrigt flummigt svar. Flygskatt och nedläggning av Bromma flygplats tycker miljöpartisterna i Blekinge är bra, utan att se till de negativa konsekvenser det innebär för Kallinge flygplats och för resenärer som både i arbete och fritid behöver goda flygförbindelser.

MP föreslår kraftigt höjda skatter för företagen.

Energiskatterna ska höjas och minst två kärnkraftsreaktorer avvecklas under de kommande fyra åren, vilket innebär kraftigt höjda elpriser för företag och hushåll. En lastbilsskatt ska införas med 14 kronor per mil. Bensinskatten höjas med 70 öre och dieselskatten med 86 öre litern. MP:s skattechock drabbar hushållen och ger sämre villkor för exportindustrin. Deras strävan efter ett samhälle med nolltillväxt är ett hot mot välfärden, sådana system har prövats och misslyckats.

Det leder till stagnation, tillbakagång, mindre resurser till miljösatsningar.

Vårt pensionssystem bygger på tillväxt i ekonomin, nolltillväxt innebär att pensionerna skrivs ned. Pensionärerna drabbas av MP:s politik. 

När allt fler talar om vikten av fler arbetade timmar för att klara en framtida välfärd vill MP gå den motsatta vägen. Hur drabbas Blekinge i form av förlorade jobb och mindre välfärd?

Hur påverkas länet av en nedläggning av Bromma flygplats? Hur påverkas marinen och F17 när MP i sin försvarsbudget föreslår nästan tolv miljarder i nedskärningar under de närmaste fyra åren?

Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jämförbara länder.

En hållbar tillväxt med ökade miljösatsningar och minskade utsläpp. För 2015 bedöms Sverige växa med två, tre procent. Därmed ökar skatteintäkterna och resurserna till välfärden.

Det är den vägen vi måste gå för våra barns och barnbarns skull. MP:s flummiga och skadliga experiment minskar skatteintäkterna, hotar tillväxten och jobben, vilket rubbar förutsättningarna för välfärden.

© Blekinge Läns Tidning

Livsmedelsstrategi för matens framtid

SYDÖSTRAN2014-07-09, kl 04:00 2014-07-09 Sida 22 - Sektion: INSÄNDARE - Del: 1

Författare: GUSTAV NILSSON (M) riksdagsledamot Blekinge, CARL-GÖRAN SVENSSON (m)
1:e vice ordförande miljöoch byggnadsnämnden
Sverige är bra på mat. Våra råvaror håller hög kvalité, de produceras i en god miljö där våra djur mår bra samtidigt som vi tar hänsyn till miljö och klimat.
Vårt land har goda förutsättningar för inhemsk produktion av livsmedel och vi borde göra allt för att ta vara på den. Att behålla livsmedelproduktionen i Sverige är inte bara viktigt för matens skull, utan också för att stimulera tillväxt och arbetstillfällen.

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren sett till antalet sysselsatta, det finns alltså mycket att vinna på att säkra en framtida svensk livsmedelproduktion.

Vår vision är att utveckla en livsmedelsstrategi som tar hänsyn till livsmedelsfrågor ur flera perspektiv - konsumenten, producenten och kommun och landsting. Alliansen har redan gjort mycket för svensk mat genom satsningen Matlandet. Men låt oss inte nöja oss där. Det är hög tid att arbeta fram en livsmedelsstrategi som behandlar konsumenternas rätt till information innan de väljer livsmedel, förbättrade konkurrensvillkor för livsmedelsproducenter och förbättrade möjligheter till export. För den svenska matens framtid, låt oss så ett frö för en växande landsbygd med nöjda konsumenter, god djurhälsa och förstklassiga livsmedel

Vi gillar Rut

SYDÖSTRAN2014-07-05, kl 04:00 2014-07-05 Sida 34 - Sektion: INSÄNDARE - Del: 1

Författare: Gustav Nilsson (m) Riksdagsledamot Blekinge
Alliansens Rut-reform med avdrag för hushållsnära tjänster vill Vänsterpartiet avskaffa och Socialdemokraterna halvera om de vinner valet i höst. Eftersom de hela tiden motarbetat Rut-reformen är det inte så märkligt.


Vi, liksom en majoritet av svenska folket, vilket en ny undersökning bekräftat, tycker att RUT-reformen är viktig och ska vara kvar.

Rut-reformen frigör till annat för individer och hushåll. Underlättar vardagen för pensionärer och hjälper barnfamiljer att få ihop livspusslet.

Hushållsnära tjänster ger ökade skatteintäkter genom att nya företag och nya jobb skapas.

Till skillnad från S och V vill vi behålla Rut.